เกี่ยวกับเรา

งานบริหารและธุรการ ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย หน่วยงานย่อยภายในจำนวน 6  หน่วย ดังนี้

 

 1. หน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม
  – ดูแลสถานที่ ความสะอาด ดูแลสวนภายในคณะ รวมถึงการบริการสนามกีฬา และ การทำบัตรสมาชิกกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์
 2. หน่วยสารบรรณ
  – ดูแลด้านเอกสาร ออกเลขที่ เวียนหนังสือ
 3. หน่วยการเจ้าหน้าที่
  – ดูแลด้านบุคลากร ให้คำปรึกษาด้านการเลื่อนตำแหน่ง สวัสดิการของคณะและมหาวิทยาลัย
 4. หน่วยวินัยและนิติการ
  – ดูแลด้านกฎ ระเบียบ ประกาศ สัญญา และพิจารณาด้านกฎหมายของคณะฯ
 5. หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล
  – ดูแลด้านการสอบถามเบื้องต้น ให้บริการข้อมูล และรับสายโทรศัพท์เมื่อมีผู้ติดต่อโทรเข้าเบอร์ติดต่อกลางของคณะฯ
 6. หน่วยจราจรและความปลอดภัย
  – ดูแลด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและเคมี ออกบัตรจอดรถ และ สิทธิ์การเข้าออกอาคาร
Back to top