สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

Flexible Benefit

 

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น

(คลิกเพื่อเปิดภาพขยาย)

 

 

เข้าใช้งานระบบ Flexible Benefit

เข้าสู่ระบบ Flexible Benefit

 

 

 

ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2562

การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

 

Back to top