logo
logo

แบบเสื้อ-เหรียญรางวัล

การรับเบอร์วิ่ง – เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครใช้หลักฐานการรับสมัคร และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน ไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก โดย

  • สมัครโดย Walk in ยื่นหลักฐานการรับสมัคร และ/หรือบัตรประชาชน
  • สมัครทางออนไลน์ ยื่นบัตรประชาชน หรือสำเนา
  • กรณีรับแทน ผู้รับแทนยื่นบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล