Dispersion Grader  
   
 
   
Alpha/œview HR  
• สามารถวิเคราะห์การกระจายตัวของส่วนผสมในยางคอมพาวด์ขาว-ดำ
• ช่วงใช้งานความละเอียด 3-57 ไมครอน
• สามารถแสดงผลทดสอบค่า Agglomerate size standard deviation (µm), Average agglomerate size (µm), Dispersion (%), White area (%)