Ubon

นางสาวอุบล โพธิ์อำพร

นักประชาสัมพันธ์

E-mail:ubon.pou@mahidol.ac.th, info@mahidolrubber.org

การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกริก

ความสนใจ:
- การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์