sira

นายศิระ มีศฤงคาร

ผู้ช่วยวิจัย

E-mail: sira.mee@mahidol.ac.th

การศึกษา:
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ:
- การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ไฟไนต์เอลิเมนต์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางเชิงวิศวกรรม