Rapeepan

นางสาวระพีพรรณ ธรรมวัตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

E-mail: -

การศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ความสนใจ:
- การทดสอบและการวิจัยทางด้านยาง