logo

Citation Analysis of the Faculty of Science Publications

ตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation

1.4 Citation per publication (5 years)

จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล Web of Science และ/หรือฐานข้อมูล Scopus โดยไม่นับซ้ำหากปรากฏอยู่ทั้งสองฐานข้อมูล
หมายเหตุ สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 2015-2019 (2558-2562) โดยนับจำนวนครั้งในการถูกอ้างอิงจนถึงปีปัจจุบัน 2021 (2564) หารด้วยจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่สืบค้นได้ทั้งหมด สืบค้นถึง ณ วันที่รายงาน

Database Sum of Times Cited / Paper published (2015-2019)
Oct' 20 Nov' 20 Dec' 20 Jan' 21 Feb' 21 Mar' 21 Apr' 21 May' 21 Jun' 21 Jul' 21 Aug' 21 Sep' 21
Scopus 10.08
(22111/2193)
9.42
(20663/2193)
9.73
(21338/2194)

WOS 10.59
(22677/2142)
10.85
(23258/2143)
11.26
(24145/2145)

1.5 International Publication (จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องการใช้ข้อมูล)
- จำนวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง จำนวนบทความวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรอบปีปฏิทิน ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่กำหนดได้
1. นับผลงานที่เป็น Article Review ส่วน Letter นับเฉพาะที่เป็นการรายงานผลงานวิจัยในวารสารที่กำหนดชนิดของบทความวิจัยเป็น Letter (ไม่นับ Letter ที่เป็นการโต้ตอบหรือให้ความเห็นทางวิชาการสั้นๆ) ส่วน Proceedings ต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่กำหนดเท่านั้น และนับเฉพาะสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา ICT หรือสาขาวิทยาศาสตร์บางสาขาที่ทำร่วมกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น materials science
2. สามารถนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่กำหนดได้
3. ผลงานนั้นต้องระบุชื่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล
4. นับตามชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยไม่นับซ้ำในหน่วยงาน เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 ภาควิชา ให้ส่วนงานนับเป็น 1 เรื่อง (กรณีผลงานจากภาควิชา ให้นับแยกคนละภาควิชา)
5. กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการตีพิมพ์บทความ สามารถนับได้
6. ไม่นับผลงานที่เป็น in press ให้นับผลงานที่ published แล้วในปีปฏิทินเท่านั้น เว้นแต่วารสาร Open Access ให้นับเมื่อมี doi แล้ว
- วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กำหนด ได้แก่ ฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus

Year 2021

Type / Month Oct' 20 Nov' 20 Dec' 20 Jan' 21 Feb' 21 Mar' 21 Apr' 21 May' 21 Jun' 21 Jul' 21 Aug' 21 Sep' 21
Art/Rev/Let 3 8 25
Proc (Material)          
Other doc type            
without Fac Name                  
Student or Staff only 1 4 7            
Not indexed in WOS or Scopus
Total 4 12 32

1.7 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ

ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรายงานข้อมูล)
- ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Knowledge หรือ Scopus (ไม่นับซ้ำ) โดยผลงานนั้นมีชื่อนักวิจัย และสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์หรือมีชื่ออยู่ในผลงานนั้น

Month Oct' 20 Nov' 20 Dec' 20 Jan' 21 Feb' 21 Mar' 21 Apr' 21 May' 21 Jun' 21 Jul' 21 Aug' 21 Sep' 21
Total 1 3 9

1.8 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1

วารสารที่อยู่ใน Q1 จาก
- Journal Citation Reports ซึ่งเป็นการรายงานคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล Web of Knowledge หรือ
- Scimago Journal & Country Rank เป็นการรายงานคุณภาพวารสารตามฐานข้อมูล Scopus

Month Oct' 20 Nov' 20 Dec' 20 Jan' 21 Feb' 21 Mar' 21 Apr' 21 May' 21 Jun' 21 Jul' 21 Aug' 21 Sep' 21
SJR 2 6 18
JCR 2 3 9

 

 

ที่มา : คำอธิบายประกอบตัวชี้วัดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง (6 มกราคม 2564)


» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
» ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556