RTEC Rubber Services and Solutions

       พันธกิจของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากการวิจัยและนวัตกรรม คือการช่วยสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งร้อยละ 85 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป้าหมายสุดท้ายคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งปัจจุบันสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกปีละประมาณ 250,000 ล้านบาท

       อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยขนาดกลางและขนาดเล็กยังต้องการการสนับสนุนทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการผลิต หรือการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น RTEC จึงได้ดำเนินการให้บริการทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยในด้านดังกล่าว เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยสามารถใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นและสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศมากขึ้นด้วย

วิเคราะห์ทางเคมี  http://www.mahidolrubber.org/instrument_a.html
ทดสอบทางฟิสิกส์  http://www.mahidolrubber.org/instrument_b.html
ทดสอบยางล้อ  http://www.mahidolrubber.org/tyre.html
พัฒนาผลิตภัณฑ์  http://www.mahidolrubber.org/research_product.html
ให้คำปรึกษา  http://www.mahidolrubber.org/consulting.html
Send message via your Messenger App