RTEC Rubber Services and Solutions

       พันธกิจของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากการวิจัยและนวัตกรรม คือการช่วยสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งร้อยละ 85 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป้าหมายสุดท้ายคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งปัจจุบันสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกปีละประมาณ 250,000 ล้านบาท

       อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยขนาดกลางและขนาดเล็กยังต้องการการสนับสนุนทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในการผลิต หรือการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น RTEC จึงได้ดำเนินการให้บริการทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยในด้านดังกล่าว เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยสามารถใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นและสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศมากขึ้นด้วย

วิเคราะห์ทางเคมี  http://www.mahidolrubber.org/instrument_a.html

อัตราค่าวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง

เครื่องมือ ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
TGA (Thermogravimetric Analysis) 600
FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 600
Differential Scanning Calorimeter (DSC) 1,400
GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) ตามตกลง
ทดสอบทางฟิสิกส์  http://www.mahidolrubber.org/instrument_b.html

อัตราบริการทดสอบ 1. สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความหนาแน่น ISO 2781 ASTM D297 เป็นก้อน ผิวเรียบ 200
– การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ISO 1817 ASTM D471 กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 400
– การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 400
– การเปลี่ยนแปลงสมบัติการรับแรงดึง รูป dumbbell : die C (ASTM D412) 800
– การเปลี่ยนค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 400
– การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624) 800

2. สมบัติการไหล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ดัชนีการไหลของพลาสติกเหลว (MFI) ISO 1133-1 ISO 1133-2 ASTM D1238 เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม 400
ความหนืดมูนนี่ ISO 289-1 ASTM D1646 ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม 400
ความหนืดโดย Capillary Rheometer ASTM D5099 ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม 1,000
ความหนืดโดย Rotational Rheometer ISO 7323 ตัดเป็นแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1-2 มม. 600
สมบัติหยุ่นหนืดโดย Rubber Process Analyzer ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 600

3. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวด์

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
เวลาสก๊อซ (ts2) ASTM D5289 ASTM D2084 ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 15 กรัม 400
เวลาวัลคาไนซ์ (tc90) ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 400

4. สมบัติเชิงกล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความแข็ง ISO 48-4 ASTM D2240 ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 200
สมบัติการรับแรงดึง ISO 37 รูป dumbbell : type I 400
ASTM D412 รูป dumbbell : die C
สมบัติการรับแรงกด ISO 7743 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม. 400
ความทนต่อการฉีกขาด ISO 34-1 รูปทรง die : crescent; Angle without nick 400
ASTM D624 รูปทรง die : B,C
การเสียรูปถาวรเนื่องจากการกด ASTM D395 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม. หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม. 400
ความทนต่อการขัดถูแบบ DIN DIN 53516 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6มม. 400
ความทนต่อการขัดถูแบบ AKRON BS 903 Part A9 (Method B) ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม. 1,000
การกระเด้งตัว ISO 4662 ความหนา 12.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. 400

5. สมบัติเชิงพลวัต

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
สมบัติเชิงพลวัตโดย Dynamic Mechanical Analyzer
·         – 30-200 oC กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 800
·         -100-200 oC 1,200
สมบัติเชิงพลวัตโดย Flexometer
·         – ความร้อนสะสม ASTM D623 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม 1,000
การเติบโตของรอยแตกโดย De Mattie Flexing Machine ISO 132 ASTM D813 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000
ความล้าเชิงพลวัต ISO 132 ASTM D430 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000

6. สมบัติการเสื่อมสภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความทนต่ออากาศร้อน ISO 188 ASTM D573 รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น 20 บาท/ชั่วโมง
ความทนต่อโอโซน(ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ISO 1431-1 กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น 2,000

7. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ

ประเภทของงาน ราคา (บาท)
เตรียมยางคอมพาวด์โดยเครื่องผสมแบบปิดหรือแบบ 2 ลูกกลิ้ง ราคาตามตกลง
เตรียมยางวัลคาไนซ์โดยใช้เครื่องอัดร้อน 200
ทดสอบยางล้อ  http://www.mahidolrubber.org/tyre.html

อัตราค่าทดสอบยางล้อต่อ 1 ประเภทการทดสอบ

ประเภทการทดสอบ ราคา (บาท)
ยางล้อรถจักรยานยนต์ 10,000
ยางล้อรถยนต์นั่ง 12,500
ยางรถยนต์-4WD 14,000
ยางล้อรถบรรทุกเล็ก 20,000
พัฒนาผลิตภัณฑ์  http://www.mahidolrubber.org/research_product.html
ให้คำปรึกษา  http://www.mahidolrubber.org/consulting.html
Send message via your Messenger App