Analysis in biotechnology services

โครงการให้บริการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ.

โครงการให้บริการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจรกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่างๆ โดยให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งจากการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้งการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยผู้ทำการวิเคราะห์อาจเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา ซึ่งทางภาควิชาฯ จะให้ความช่วยเหลือ ผู้มาใช้บริการในการจัดการและอธิบายค่าวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมด้วยหากจำเป็น

ตัวอย่างหัวข้อการบริการวิเคราะห์

  • Proximate analysis
  • การวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของโปรตีน ไขมัน น้ำตาล สารอินทรีย์ สี กลิ่น รส สารต้านอนุมูลอิสระ    กากใย ฯลฯ
  • การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ
  • การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์เบื้องต้น
  • การวิเคราห์การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
  • การวิเคราะห์การเจริญของพืชต่างๆ
  • การวิเคราะห์สารพันธุกรรมต่างๆ
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงหน้าที่ ได้แก่ ความหนืด ประจุบนอนุภาค การกระจายตัวของขนาดอนุภาค สี คุณสมบัติเชิงความร้อนต่างๆ

Contact :

รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(Assoc.Prof. Sittiwat Lertsiri, Ph.D.)
Phone : 02-201-5301
Email : sittiwat.ler@mahidol.ac.th

ลำดับที่

รายการ

ราคา

หน่วย

1 Proximate analysis 500 – 5,000 บาท ตัวอย่าง
2 การวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของ โปรตีน ไขมัน น้ำตาล แป้ง ไวตามิน สารอินทรีย์ สี กลิ่น รส สารต้านอนุมูลอิสระ กากใย ฯลฯ 1,000 – 50,000 บาท ตัวอย่าง
3 การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ 500 – 5,000 บาท ตัวอย่าง
4 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ 1,000 – 50,000 บาท ตัวอย่าง
5 การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์เบื้องต้น 500 – 5,000 บาท ตัวอย่าง
6 การวิเคราห์การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 500 – 20,000 บาท ตัวอย่าง
7 การวิเคราะห์การเจริญของพืชต่างๆ 1,000 – 20,000 บาท
8 การวิเคราะห์สารพันธุกรรมต่างๆ 500 – 5,000 บาท ตัวอย่าง
9 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงหน้าที่ ได้แก่ ความหนืด ประจุบนอนุภาค การกระจายตัวของขนาดอนุภาค สี คุณสมบัติเชิงความร้อนต่างๆ 500 – 5,000 บาท ตัวอย่าง

 

Send message via your Messenger App