RTEC Rubber Training

       พันธกิจของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากการวิจัยและนวัตกรรม คือการช่วยสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งร้อยละ 85 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป้าหมายสุดท้ายคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย ซึ่งปัจจุบันสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกปีละประมาณ 250,000 ล้านบาท

 

       ปัจจัยสำคัญหนึ่งของการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีคือความรู้ ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม RTEC จึงได้จัดทำกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบหลักของกิจกรรมนี้คือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1-2 วัน หรือจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านตามความต้องการของโรงงาน

Gallery

Send message via your Messenger App