0.00 ฿

บรรณาธิการ : ศศิวิมล แสวงผล,วิษุวัต สงนวล,อุษณีษ์ พิชกรรม และปวีณา ไตรเพิ่ม

จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 3 (2560)
36 หน้า ปกอ่อน เนื้อในขาวดำ ภาพประกอบสี่สี ขนาด 21×14.5 ซม.
หนังสือแจกฟรี บริจาคสมทบทุนเพื่องานวิจัยรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ 100 บาท

Buy product

Category:

#อภิธานศัพท์ชาวสวนทุเรียน ฉบับปรับปรุง
รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในสวนทุเรียนราว 300 คำจากการสัมภาษณ์ชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี จันทบุรี และชุมพร เป็นเวลากว่า 6 ปี โดยคณะผู้วิจัยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำศัพท์ในสวนทุเรียนมีเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่อนองค์ความรู้ลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับชื่อพันธุ์ทุเรียน การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เช่น การเรียกดอกในระยะต่างๆ ว่า ไข่ปลา ตีนหนู ลูกกระดุม มะเขือพวง หัวกำไล หรือที่ตักน้ำและเลนจากร่องสวนที่เรียกว่า ขนาดลอก ขนาดรดน้ำ และแครง ซึ่งนอกจากคำอธิบายศัพท์แล้ว ยังมีภาพประกอบสีสี และขาวดำอีกกว่า 70 ภาพ