ข่าวและกิจกรรม

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม MUSC Business Talk Series by BDU เรื่อง Open Innovation : Call for Technology
โดย ดร.บุตรา บุญเลี้ยง ตำแหน่ง Technology Intelligence Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องสารเคมี และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ" โดย NICHIRYO CO.,Ltd.
จัดโดย หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง "การทำงานและการฝึกอบรมกับบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมอาหาร" ในโครงการ TUF Management Associate Program วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 15:00-16:00 น. ณ  ห้อง K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
โปสเตอร์ / VDO
ลงทะเบียนออนไลน์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญร่วมโครงการ Business Talk Series หัวข้อเรื่อง Research Seeding & Reinforcement for Business Linkage วันที่ 28 มกราคม  2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ลงทะเบียนออนไลน์ / โปสเตอร์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดประชุม อบรม สัมมนา สำหรับโครงการบริการวิชาการภายใต้หน่วยพัฒนาธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ภาควิชาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ประดิษฐ์ผลงานอนุสิทธิบัตรอันทรงคุณค่า จากศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา