ความเป็นมาของโครงการ

ทุนการศึกษาโครงการ "ด้วยรักและผูกพันสาน ฝันนักศึกษาวิทยาศาสตร์"
ในแต่ละปี จะมีนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนหนึ่ง ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักสำหรับครอบครัว และอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนาทางด้านสายอาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงจัดโครงการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีลักษณะของการให้ทุน ดังนี้

1. เป็นทุนการศึกษาที่ไม่เกินทุนละ 70,000 บาทต่อปี ไม่เกินปีละ 2 ทุน หรือให้ทุนในวงเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยจะให้ทุนกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา

2. หากนักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไข จะสามารถรับทุนได้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่นักศึกษาจะไม่สามารถรับทุนได้เกิน 4 ปี
ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้มหิดลได้เป็นผู้จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและผูกพัน จากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยประสานงานผ่านงานการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษและวิทเศสัมพันธ์ และนับจากปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้ดูแลจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป ภายใต้ โครงการทุนการศึกษา “ด้วยรักและผูกพัน สานฝันนักศึกษาวิทยาศาสตร์” โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305