สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกสามัญ

ได้แก่
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตและปัจจุบัน
3. ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร.

สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิกและมีผลงานหรือให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์.

ยุวสมาชิก

คือ นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
- ให้เลขาธิการนำรายชื่อผู้สมัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305