ค่าสมัครสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมาชิกสามัญ

500 บาท

  • 1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • 2. อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • 3. ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

สมาชิกยุวสมาชิก

100 บาท

  • คือ นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305