สิทธิหน้าที่ของสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สิทธิของสมาชิก

1. ประดับตราเครื่องหมายของสมาคม
2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วิสามัญ และการประชุมวิชาการของสมาคม
3. สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหารสมาคม
4. ได้รับบริการหรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก
5. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
6. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้.

หน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารกำหนดขึ้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4. ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สมาคม
© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305