เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สศวม)
Mahidol University Science Alumni Association (MSCA)

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดตั้งสมาคม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามใบอนุญาต เลขที่ ต.341/2545 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2545

ชื่อภาษาไทย "สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล " ใช้อักษรย่อว่า สศวม.

ชื่อภาษาอังกฤษ "Mahidol University Science Alumni Association " อักษรย่อว่า MSCA

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นตราพระมหามงกุฎอยู่ตรงกลางด้านล่างมีรูปอะตอมและเกลียวดีเอนเอ มีอักษรย่อของสมาคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างซ้าย-ขวา และมีอักษรชื่อเต็มของสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อมเป็นวงรูปไข่อยู่ด้านนอก..

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม
4. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305