คณะที่ปรึกษาสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทพ.สถิตย์ สิริสิงห์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทพ.สถิตย์ สิริสิงห์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ปิยมิตร ศรีธารา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ปิยมิตร ศรีธารา
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305