คณะกรรมการบริหารสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคม
นายกสมาคมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
นายกสมาคม
นายกสมาคมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 1นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 1นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 2ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 2ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 3
อุปนายกคนที่ 3ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
อุปนายกคนที่ 3
อุปนายกคนที่ 3ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 4
อุปนายกคนที่ 4นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
อุปนายกคนที่ 4
อุปนายกคนที่ 4นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 5
อุปนายกคนที่ 5รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
อุปนายกคนที่ 5
อุปนายกคนที่ 5รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
กรรมการกลาง
กรรมการกลางศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
กรรมการกลาง
กรรมการกลางรองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการกลาง
กรรมการกลางอาจารย์ ดร.วิทูร ชื่นวชิระศิริ
กรรมการกลาง
กรรมการกลางอาจารย์ ดร.วิทูร ชื่นวชิระศิริ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและนายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและนายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและปฏิคม
กรรมการและปฏิคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและปฏิคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิกรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิกรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


© 2017 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.

Webmaster : Sujja Nakajud Tel : 084-0902305