คณะที่ปรึกษาสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ปิยมิตร ศรีธารา
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.ปิยมิตร ศรีธารา
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.โสภณ พานิชพันธ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ นพ.โสภณ พานิชพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.