คณะกรรมการบริหารสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
นายกสมาคมฯศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
นายกสมาคมฯ
นายกสมาคมฯศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุปนายกคนที่ 1ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 1ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 2รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 2รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


อุปนายกคนที่ 3ดร.วิไล เจตนจันทร์
อุปนายกคนที่ 3
อุปนายกคนที่ 3ดร.วิไล เจตนจันทร์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับ
กรรมการ
กรรมการศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลญบุรี
กรรมการ
กรรมการศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลญบุรี

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
กรรมการ
กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
กรรมการ
กรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน
กรรมการ
กรรมการรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการคุณศีลชัย เกีรยติภาพันธุ์
กรรมการ
กรรมการคุณศีลชัย เกีรยติภาพันธุ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและนายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและนายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและปฏิคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและปฏิคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและประชาสัมพันธ์ดร.วิทูร ชื่นวชิรศิริ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์ดร.วิทูร ชื่นวชิรศิริ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและเหรัญญิกรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิกรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


กรรมการและเลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬ์กิจ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬ์กิจ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.