เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สศวม)
Mahidol University Science Alumni Association (MSCA)

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดตั้งสมาคม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามใบอนุญาต เลขที่ ต.341/2545 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2545

ชื่อภาษาไทย "สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล " ใช้อักษรย่อว่า สศวม.

ชื่อภาษาอังกฤษ "Mahidol University Science Alumni Association " อักษรย่อว่า MSCA

ตราสัญลักษณ์

ครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นตราพระมหามงกุฎอยู่ตรงกลางด้านล่างมีรูปอะตอมและเกลียวดีเอนเอ มีอักษรย่อของสมาคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างซ้าย-ขวา และมีอักษรชื่อเต็มของสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อมเป็นวงรูปไข่อยู่ด้านนอก..

ตราสัญลักษณ์ Download

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม
4. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียต ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน หาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ