สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คือ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ ทำประโยชน์แก่สมาคมหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์.

สมาชิกสามัญ

ได้แก่ 1) ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2) อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
3) ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร.

สมาชิกวิสามัญ

คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้สนใจทั่วไป ยุวสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ยุวสมาชิก

คือ นักศึกษาปัจจุบันของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 0 คน

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ จำนวน 232 คน

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญ จำนวน 1 คน

ยุวสมาชิก

ยุวสมาชิก จำนวน 54 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553