แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (New Academic Staff)

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
 Ph.D. Chemistry (Chemical Biology), University of California at Berkeley, USA

ภาควิชาเคมี


ดร.สุอาวี สนิทศิริวัฒน์
 Ph.D. (Environmental Science), New Jersey Institute of Technology, USA

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา


ดร.นิศามณี เจริญชนม์
Ph.D. (Medicine), University of Manchester, UK

ภาควิชาสรีรวิทยา


ดร.คณิต ภู่ไข่
Ph.D., Fontenay-aux-Roses, France

สำนักงานคณบดี


ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
Ph.D. (Biological Science), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA