ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2547

วันที่ กิจกรรม
16 ธ.ค. 47 การบรรยายพิเศษ ตามโครงการสายสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสันติ ในโลก" (Science, Technology and Pace on Earth)
โดย Prof.Yuan T. Lee นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2529
ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ภาพข่าว
13 ธ.ค. 47 การบรรยายพิเศษ ตามโครงการสายสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม เรื่อง "โครงสร้างโมเลกุลแห่งชีวิต - ผลกระทบที่มีต่อการวิจัยด้านชีวแพทย์ยุคใหม่" (Structure of the molecules of lift - Impact on modern biomedical research)
โดย Prof.Kurt Wuthrich นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2545
ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ภาพข่าว
3 ธ.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 8.00 น.
ภาพข่าว
1 ธ.ค. 47 กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์ประสพ รัตนากร จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "พลังสมอง พลังชาติ"
ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ภาพข่าว

ตุลาคม 2547

วันที่ กิจกรรม
21 ต.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 12 เรื่อง "ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์เมื่อโลกกำลังแบน"
โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
18 ต.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "ครบรอบ 12 ปี มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล"
ณ ห้อง K101 ตึก K อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

กันยายน 2547

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "สายใยแห่งความผูกพัน" เนื่องในวันครบรอบเกษียณอายุราชการของอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้อง L 01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2547

วันที่ กิจกรรม
27 ส.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ISI Web of Knowledge and Web of Science"
โดย Mr. Mark Wheeler, - Manager, Education and Technical Support. บริษัท Thomson ISI
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

ภาพข่าว
26 ส.ค. 47 ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน คณบดี และ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำ Dr. Brian Furman คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 11:00 น. - 11:30 น.
ภาพข่าว
25 ส.ค. 47 OPEN HOUSE"47 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2547
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
ภาพข่าว
11 ส.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 7.30 น.
ภาพข่าว

มิถุนายน 2547

วันที่ กิจกรรม
24 มิ.ย. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัด "สัมมนาร่วมเพื่องานวิจัยเชิงบูรณาการ ระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล"
ณ ห้องประชุม N 101 ตึกชีววิทยาใหม่ และ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 มิ.ย. 47 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา เรื่อง "Products and Needs Analysis for Content Selection"
ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มิ.ย. 47 โครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญ Dr.Adrian Linacre จากมหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ ประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 มิ.ย. 47 คณะอาจารย์แพทย์ และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 14 แห่ง จากโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2547

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ค. 47 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14-15 พ.ค. 47 งานบริหารการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร "Managing & Leading Teams for Innovation and Success สำหรับผู้บริหาร"
โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน
ณ โรงแรม Pavillion River Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพข่าว

เมษายน 2547

วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 47 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรอาหารแห้ง พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในงานสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 เม.ย. 47 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Protein Structures in Medicine"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2547

วันที่ กิจกรรม
30 มี.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงอำลาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2547 (ทางเลือกใหม่ให้ชีวิต)
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25-28 มี.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน "โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2546"
ณ ห้อง N 101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ภาพข่าว
15-19 มี.ค. 47 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการชีวสารสนเทศในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ยีนและโปรตีน"
โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท SCS Enterprise Systems (ประเทศไทย) จำกัด
ภาพข่าว
10-21 มี.ค. 47 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ
ณ สถานีพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
ภาพข่าว
11 มี.ค. 47 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "The Fifth Science Project Exhibition"
ณ ตึกบรรยายรวม L01-L05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 47 คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 47 สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2547

วันที่ กิจกรรม
6 ก.พ. 47 ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้ารับรางวัล "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ประจำปี 2546" (ประเภทบุคคล) (Thailand Toray Science and Technology Award) จากองคมนตรี พณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 47 สถาบันนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "The Use of Multimedia in Biochemical Education"
โดย Prof.Donald Voet จาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania
ณ ห้องK102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 9.30-11.00 น.

ภาพข่าว
4 ก.พ. 47 สถาบันนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับ ภาควิชาชีวเคมี จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Prions and Prion Diseases"
โดย Prof.Donald Voet จาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania
ณ ห้องK102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 14.00-15.30 น.

ภาพข่าว
2 ก.พ. 47 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และ ศาสตราจารย์ ภาวิณี ปิยะจตุวัฒน์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2546 ด้านผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง "ว่านชักมดลูก กับแนวทางการพัฒนายาใหม่เพื่อลดไขมันในเลือดและลดการคั่งของน้ำดีในตับ"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 47 หน่วยความร่วมมือการวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดสัมมนา เรื่อง "Expanding World of Bacillus thuringiensis Crytal Properteins"
โดย Prof. Michio Ohba มหาวิทยาลัย Kyushu
เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง K546 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

มกราคม 2547

วันที่ กิจกรรม
28 ม.ค. 47 ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ประธานสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมสภาอาจารย์ยุคใหม่รับมอบงานและมอบช่อดอกไม้ขอบคุณ รศ.นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา ประธานสภาและทีมคณะกรรมการสภาอาจารย์ชุดเดิม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ม.ค. 47 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และสาธารณสุขของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award International Symposium on Medicine) สาขาการแพทย์ เรื่อง "สมุนไพรชิงเฮาซู" และ สาขาสาธารณสุข เรื่อง "สารพิษจากตะกั่วที่มีผลเสียต่อสมองเด็ก"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 47 คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุม Thailand-University of Wisconsin-Madison Forum on Science, Medicine & Technology Asia Partnership Initiative (API), UW-Madison In Collaboration with Major University and Institutions in Thailand and Wisconsin Alumni Association of Thailand (WAAT)
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม
ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok

ภาพข่าว
13 ม.ค. 47 การประชุมเรื่อง "Science Education Forum" จัดโดย University of Wisconsin - Madison ร่วมกับประเทศไทย
ณ ห้องK101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 9.00 - 16.30 น.
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544