ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
24 ธ.ค. 46 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร แข่งขันกีฬาและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2546
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ธ.ค. 46 การบรรยายและสาธิต เรื่อง "E-Database, E-Journals, E-Books : Present Status and Trend for the Future"
โดย คุณรุจเรขา อัศวิษณุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ Mr.Peter Chung จาก Book Promotion & Service Co.Ltd.
ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
4 ธ.ค. 46 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ปีพุทธศักราช 2546
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 46 โครงงาน"ระบบการตรวจสอบลักษณะพืชพันธุ์กลายแบบประหยัด" ของนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (Thailand Innovation Awards 2003 ) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2546

วันที่ กิจกรรม
21-23 พ.ย. 46 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ปรับปรุงระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ" บรรยายโดยอธิการบดี ศ.เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ และ คณบดี ศ.อมเรศ ภูมิรัตน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงแรมมินฟอร์ด จังหวัดระยอง พร้อมร่วมกิจกรรมที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน
ภาพข่าว
5 พ.ย. 46 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเต้นแอโรบิกรวมใจประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
29 ต.ค. 46 ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิสัยทัศน์ของ อ.สตางค์ สำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้"
โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2546 และพิธีแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล
ณ ห้องประชุม N 101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

 

กันยายน 2546

วันที่ กิจกรรม
22 ก.ย. 46 การเสวนาวิชาการในรูปแบบ "Science Cafe" หัวข้อ Research Collaboration on "Malaria" จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ AFRIMS
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.ย. 46 การบรรยายเรื่อง "Genetic Drug Industry in the United States : Legislative, Regulatory and Scientific Issues"
โดย Dr.Leon D. Shargel จัดโดยภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

สิงหาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
20 ส.ค. 46 คุณครู นักเรียน ม.ปลายสายวิทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน Open House ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ส.ค.46 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ภาควิชาชีวเคมี หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน , ผศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2546
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ส.ค. 46 Science Lecture 2003 "Chemistry is Fun"
โดย ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ และคณะ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
1 ส.ค. 46 ศ.อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี พร้อมด้วย ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แก่ ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการประกาศให้ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
1 ก.ค. 46 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร.วิลเลี่ยม นันน์ ลิปสคอมบ์ และ ศ. ดร.ทาดามิทสึ คิชิโมโต เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2545
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ค. 46 Mini-Symposium on Protein Structure and Function จัดโดย หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
23 พ.ค. 46 รศ .ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี และหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน รับรางวัล L'OREAL for Women in Science ประจำปี 2546
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19-23 พ.ค. 46 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม
จัดโดยหน่วยวิจัย CBAG ร่วมกับ ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยสารสนเทศฯ และหน่วยวิจัย NANO
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

เมษายน 2546

วันที่ กิจกรรม
2 เม.ย. 46 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการเทิดพระเกียรติ
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2546

วันที่ กิจกรรม
29-30 มี.ค. 46 การสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร "Meet the Dean 4" และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
ภาพข่าว
26-28 มี.ค. 46 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์"
โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มวิทย์สานศิลป์
ณ ห้อง N500 ชั้น 5 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
24-25 และ 27 มี.ค. 46 การอบรม "การทำโปสเตอร์วิชาการเชิงปฏิบัติการ"
โดย สภาอาจารย์และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
10-11 มี.ค. 46 การสัมมนา เรื่อง "Bioresources in Southeast Asia : Its Diversity and Utilization"
โดยความร่วมมือระหว่าง NRCT-JSPS/DOST/LIPI/VCC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
7-8 มี.ค. 46 การประชุมวิชาการเรื่อง "การใช้จุลินทรีย์เพื่อนำของเสียทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่" (Microbial Utilization for Recycling of Agricaltural Waste)
โดยความร่วมมือระหว่าง NRCT-JSPS/DOST/LIPI/VCC
ณ ห้องประชุม K546 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
4-6 มี.ค. 46 การสัมมนาพิเศษเรื่อง "Electrophysiology of the Membrane Transports"
โดย Professor Karl Kunzelmann, University of Regensburg Germany จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2546

วันที่ กิจกรรม
28 ก.พ. 46 ทีมแอโรบิคด๊านซ์ นำโดย อ. ดร.นฤมล เอมะรัตต์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแอโรบิคด๊านซ์ งาน "34 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล"
ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
20 ก.พ. 46 การสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสหรัฐ (AFRIMS) และคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 46 การสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 46 งานแถลงข่าว มหิดล-ศาลายา มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 46 นพ. ดร.วิชัย เอกทักษิณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2545 รางวัลดีเยี่ยม จากผลงานเรื่อง "หลอดเลือดแดงตับ : พฤติกรรมแปลกทางพัฒนาการเนื้อเยื่อวิทยา และความค้านทฤษฎีแห่งระบบไหลเวียนโลหิตตับระดับจุลภาค"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2546

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 46 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล "ผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544-2545" ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ม.ค. 46 ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 5 นำโดย พลโท นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ (ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า) พญ.กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ) ศ. พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต (ภาควิชาจักษุวิทยา คณแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี) และ รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาบริจาคเข้า กองทุน "ศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข" ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี และ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมรับรอง
ณ ห้องรับรอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17-19 ม.ค. 46 การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ ครั้งที่ 6"
จัดโดย โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ (Ph.D.-M.D.) มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ภาพข่าว
3-5 ม.ค. 46 การสัมมนาสำหรับข้าราชการสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชาวคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "บทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์" และ"พบคณบดี" มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 กว่าคน
ณ ห้อง L05 ตึกกลม และ เมาน์เทิ่นวิว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2545
ปี 2544