ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2544

วันที่ กิจกรรม
19 ธ.ค. 44 คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิจัยร่วม Ramathibodi - Faculty of Science - Siriraj : Trifaculty Research Conference ครั้งที่ 20 เรื่อง "Calcium and Bone Research"
รายละเอียดกำหนดการ
เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุมจงจินต์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

ภาพข่าว
19 ธ.ค. 44 หน่วยพัฒนาบุคลากร งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากรจากบริษัท Prompt Techno Service จำกัด
เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 44 มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เรื่อง ผลกระทบของโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ ต่ออนาคตการแพทย์และสาธารณสุข
เวลา 10.00 น. ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ธ.ค. 44 Special Seminar on "The locomotion in quadrupedal and bipedal animals, Japanese monkeys and recent studies by Positron-Emission Tomography (PET)" Professor Dr. Shigemi Mori (M.D., Ph.D.) Director, Dept. Biological Control System, Japan National Institute for Physiological Sciences
เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 44 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายโดยคุณชุมพิชัย สวัสดิชูโต และคุณอรสิรี หนูพรหม จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เวลา 9.00-16.00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
12 ธ.ค. 44 สัมมนา ฟิสิกส์ เรื่อง "สถาพเทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย์ของโลก และของประเทศไทย (Production Technology of Silicon Solar Cells)"
โดย รศ. ดร.ดุสิต เครืองาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ P623 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
12 ธ.ค. 44 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Impact Factors, SciFinder & E-journals Training สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชาเคมี"
โดย รุจเรขา อัศวิษณุ หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าอบรม 105 คน (หมายเหตุ : เปลี่ยนเป็นห้องประชุม K102)
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึก R ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
4 ธ.ค. 44 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชาและหน่วยงาน"
โดย ศ. ดร.อุทุมพร จามรมาน
เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
4 ธ.ค. 44 เพื่อทำความเข้าใจกับประชาคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังการบรรยาย "ความคืบหน้าการเตรียมการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
โดย ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6208-10

ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2544

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ย. 44 ลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
เวลา 7.00-15.00 น. ณ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 พ.ย. 44 สัมมนา ฟิสิกส์ เรื่อง "Micromechanics - based Photonic Beam Comtrol Modules"
โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Electro -optics Laboratory, NECTEC
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภาควิชาฟิสิกส์ P623 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
27 พ.ย. 44 บรรยายพิเศษ เรื่อง "2,700 Electronic Journals at Your Fingertips"
โดย รุจเรขา อัศวิษณุ หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (CSIR) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 13.30 - 15.30 ณ ห้องประชุม K102 จำนวนผู้ฟัง 200 คน (หมายเหตุ : เปลี่ยนเป็นห้องประชุม N101)

ภาพข่าว
21 พ.ย. 44 สัมมนาพิเศษ เรื่อง "HIV Vaccine Development"
โดย ดร.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 15.30 - 17.00 ณ ห้อง B301

ภาพข่าว
8-20 พ.ย. 44 รับสมัครเลือกตั้ง กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
เวลา 8:30-16:30 น. ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว