MUSC Expertise

Listed by First Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Foreigners | Professors

Listed by Department

Anatomy || Biochemistry || Biology || Biotechnology || Chemistry || Mathematics || Microbiology || Pathobiology
Pharmacology || Physics || Physiology || Plant Science || Office of the Dean || Rubber Technology Research Centre

 
 
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, รศ.ดร. บุญมี วัฒนานนท์, ผศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข, ศ.ดร.
กรกมล เลิศสุวรรณ, ดร. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ศ.ดร.นพ. ศราวุฒิ จิตรภักดี, ศ.ดร.
กรกนก บุญวงษ์, ผศ.ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล, ดร. ศรีสุดา วรามิตร, ผศ.ดร.
กรวิศฎ์ ณ ถลาง ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ, ดร. ศศิวิมล แสวงผล, ผศ.ดร.
กรองทอง ยุวถาวร, รศ.ดร. ปทุมรัตน์ ตู้จินดา, ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์, ศ.ดร.
กรานต์ สุขนันทร์ธะ, นพ. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์, ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา, ดร.
กริษณุ ทิวากรศศิธร ประเสริฐ โศภน, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. ศิริลตา ยศแผ่น, ผศ.ดร.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน, รศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ศ.ดร. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, รศ.
กัลยา นฤดมกุล, รศ.ดร. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์, ศ.ดร.นพ. ศิวพร มีจู สมิธ, รศ.ดร.
กัลยา ประไพนพ ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ, ผศ.ดร. ศุขธิดา อุบล, ศ.ดร.
กัลยาณี สิริสิงห, รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์, รศ.ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ, ดร.
กัลลยานี ดวงฉวี, รศ. ปราณี ภิญโญชีพ, รศ. โศรยา พรสุวรรณ, ดร.
กาญจนา อุไรสินธว์, ผศ.ดร. ปราณีต ดำรงผล, รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, รศ.ดร.
กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย, ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์กูล, ผศ.ดร. สมคิด อมรสมานกุล, ผศ.ดร.
กิตติวิทย์ มาแทน, ผศ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ สมชาย เชื้อวัชรินทร์, ผศ.ดร.
กิตติศักดิ์ ชยันตราคม, ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม, ผศ.ดร. สมชาย ญาณโรจนะ, ดร.นพ.
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, ผศ.ดร. ปัญจภัทร โสจิกุล, ผศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์, รศ.ดร.
กุลธิดา ชัยธีระยานนท์, รศ.ดร. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, รศ.ดร. สมพงษ์ นาคพินิจ, นพ.
ไกร มีมล, ผศ.ดร. ปิยนันท์ ผาโสม สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์, ดร.
ขวัญ อารยะธนิตกุล, ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง, ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา, รศ.ดร.
ครรชิต ธรรมศิริ, รศ.ดร. เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์, ผศ.ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ, ดร.
งามนิจ ชื่นบุญงาม, ผศ.ดร. ผดุงศรี ดับส์, ผศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ.ดร.
จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์, ดร. สังวรณ์ กิจทวี, ศ.ดร.
จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล, ศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ, ศ.ดร. สันหภาส สุดวิลัย, ผศ.ดร.
จรัญญา ณรงคะชวนะ, รศ.ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, ผศ.ดร. สิทธิพล อินทรพัฒน์, ดร.
จามร สมณะ, ผศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์, ผศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ, รศ.ดร.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์, ศ.ดร. พรจันทร์ สายทองดี, รศ.ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี, ดร.
จิตติมา วีระชยาภรณ์, ผศ.ดร. พรทิพย์ ชัยชมภู ดร. สุขศิริ วิชาศรี กรามส์, รศ.ดร.
จิรกุล สุจริตกุล, ผศ. พรทิพย์ ศุภวิไล, รศ.ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ, รศ.ดร.
จิรันดร ยูวะนิยม, รศ.ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร, ดร. สุจินดา ธนะภูมิ, ผศ.ดร.
จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ, ผศ.ดร. พรพรรณ มาตังคสมบัติ, ผศ.ดร.พญ. สุจินต์ วังสุยะ
เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์, ผศ.ดร. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์, ผศ.ดร. สุจินต์ สุวรรณะ, ดร.
เจริญศรี ธนบุญสมบัติ, รศ.ดร. พรพิมล รงค์นพรัตน์, รศ.ดร. สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์, รศ.ดร.
ฉัตรชัย เหมือนประสาท, รศ.ดร.นพ. พรรณวจี พยงค์ศรี สุเทพ ไวยครุฑธา, ผศ.ดร.
ชนม์ทิตา รัตนกุล, รศ.ดร. พรรษกร ตันรัตนะ สุพีชา คุ้มเกตุ, ผศ.ดร.
ชรินทร์ โหมดชัง, ผศ.ดร. พลังพล คงเสรี, รศ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์, ผศ.ดร.
ชลิตา คงฤทธิ์ พวงผกา อัมพันธ์จันทร์, รศ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี, ผศ.ดร.
ชัยวัฒน์ มณีสว่าง, ผศ.ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์, ผศ.ดร. สุภีนันท์ อัญเชิญ, รศ.ดร.
ชัยวัฒน์ เหล่าวัฒนากุล พหล โกสิยะจินดา, ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล, ศ.ดร.
ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ พันธ์ญา สุนินทบูรณ์, รศ.ดร. สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์, ผศ.ดร.
ชาคริต สิริสิงห, รศ.ดร. พัลลภ ฮวบสมบูรณ์, ผศ.ดร. สุรพงษ์ อยู่มา, ดร.
ชาติชาย แจ้งเสน, ดร. พิเชษฐ กิจธารา, ผศ.ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา, ดร.
ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง, นพ. พิมทิพย์ สังวรินทะ, พญ. สุรีย์มาศ บัวเทศ, ผศ.ดร.
ชื่นจิตต์ บุญเฉิด, รศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น, ศ.ดร. เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล, ผศ.ดร.
ชุติมา คูหากาญจน์, รศ.ดร. พีรพรรณ ตันอารีย์, ศ.ดร. โสรยา จาตุรงคกุล, ผศ.ดร.
ชุติมา เจียรพินิจนันท์, ผศ.ดร. เพิ่มพันธ์ ธรรมสโรช, รศ.ดร.นพ. อดิศักดิ์ ร่มแสง, ดร.
ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ, รศ.ดร ไพโรจน์ สถิรคู, ผศ.ดร. อจิรภาส์ พันธัย, ดร.
ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี, ผศ.ดร. ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์, ผศ.ดร.
เชิญโชค ศรขวัญ, ผศ. ฟาริดา จำจด, ดร. อภิญญา อัศวนิก,รศ.ดร.
ฐิตินันท์ สำราญวานิช, ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, ศ.ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์,ดร.
ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข, ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล, ศ.ดร. อมรรัตน์ นรานันทรัตน์,ดร.
ณัฎฐวี เนียมศิริ, ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ, รศ.ดร. อมรา นาคสถิตย์,ผศ.ดร.
ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย, ผศ.ดร.พญ. มนัส พรหมโคตร, ศ.ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาลม ดร.
ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส, ผศ.ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์, ผศ.ดร. อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์, ดร.
ณัฐกรณ์ ผิวชื่น มัลลิกา ซื่อวัฒนะ, ดร. อรอุมา เขียวหวาน, รศ.ดร.
ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร. อรุณี ธิติธัญญานนท์, ผศ. พญ.
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, ดร. มาริสา พลพวก, ผศ.ดร. อรุณี อหันทริก, รศ.ดร.
ณัฐพล ภาณุพินธุ มีโชค ชูดวง, ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, ดร.
ณัฐพล อ่อนปาน, ดร. เมธา มีแต้ม, ดร. อัศวิน สินทรัพย์, ดร.
ณัฐวุธ สิบหมู่, รศ.ดร.นพ. ยงค์วิมล เลณบุรี, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. อาจารี นิลวงศ์,ดร.
ดนยา ปโกฏิประภา, ผศ.ดร. ยอดชาย จอมพล, ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ, ผศ.ดร.
ดรุณี สู้รักรัมย์, ผศ.ดร. ยินดี กิติยานันท์, ศ.เกียรติคุณ อารดา ชัยยานุรักษ์กุล,ดร.
ดวงกมล เบ้าวัน, รศ.ดร. รดีกร อัครวงศาพัฒน์, ดร. อิษฎา มุ่งสันติสุข, ผศ.ดร.
ดวงใจ นาคะปรีชา, รศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ,ผศ. ดร. อุดม รอบคอบ, ดร.
ดาครอง พิศสุวรรณ , ผศ.ดร. ระพี บุญเปลื้อง, ดร. อุมาพร นันตาปลูก, ดร.
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์, ผศ.ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย, ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม, ผศ.ดร.
ดาราวรรณ ปิ่นทอง, รศ.ดร. รักชาติ ไตรผล, ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุลม ดร.
ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย, รศ.ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ, ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข, รศ.ดร.
ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร, ศ.ดร.  
เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์, ผศ.ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี, ผศ.ดร. นักวิจัย :
ทยา เจนจิตติกุล, ผศ.ดร. รัฐพร ทองกุม, ผศ.ดร. ณิชยา เอกธาราวงศ์, ดร.
ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ, ดร. รัตติกาล จันทิวาสน์, ผศ.ดร.  
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, รศ.ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน, ดร. อาจารย์ชาวต่างประเทศ :
ทศพร บุญยฤทธิ์, ผศ.ดร. รัตนา ฉันทเตยานนท์, ดร. Alejandro Saiz Rivera, ดร.
ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์, ดร. รู้ธ จ. สกุลคู, ดร. Christopher Brooke Smith, ดร.
ทินกร เตียนสิงห์, ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง, รศ.ดร. David John Ruffolo, ศ.ดร.
เทพมนัส บุปผาอินทร, รศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์, ดร. Fabien Loison
เทวัญ จันทร์วิไลศรี, รศ.ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์, ศ.เกียรติคุณ ดร. Laran T. Jensen
เทียนทอง ทองพันชั่ง, ผศ.ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์, ศ.ดร. Michael A. Allen, ผศ.ดร.
ธเนศ กังสมัครศิลป์, ผศ.ดร. วรรณนิกา แสวงทอง, ดร. Nguyen Van Sanh
ธเนศ พฤทธิวรสิน, ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์, รศ.ดร. Philip D. Round, รศ.
ธนากร โอสถจันทร์, ผศ.ดร. วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ผศ.ดร. Renato Alencar Adelino Da Costa
ธนพงศ์ เครื่องคำ, ดร. วรวิทย์ ศุภมั่งมี, ดร. Yan Zhang
ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล, ผศ.ดร. วราภรณ์ คำยอด, ดร.  
ธวัชชัย ชัยสวัสดิ์ วรินกาญจน์ เหมสถาปัตย์, ผศ.ดร. Consultants :
ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร, ผศ.ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ, ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
ธิติคม พัวพันสวัสดิ์, ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, ผศ.ดร. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ธิติปฏิมา สกุลเทอดเกียรติม ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล, รศ.ดร. นารถธิดา ตุมราศวิน
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, ผศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด, ศ.ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์
ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์, รศ.ดร. วารุณี สาริกา, ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทยตรพงศ์
นทีทิพย์ กฤษณามระ, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์, ศ.เกียรติคุณ ดร.
นพพร เรืองสุภาภิชาติ วิชชุดา แสงสว่าง, ดร. มาลียา เครือตราชู, ศ.ดร.
นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส, รศ.ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ, รศ.ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
นรัตถพล เจริญพันธุ์, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นพ. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ วิชัย ริ้วตระกูล, ศ.เกียรติคุณ ดร.
นรินทร์ ณัฐวุฒิ, ผศ.ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ, ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
นฤมล เอมะรัตต์, ผศ.ดร. วิไล หนุนภักดี, รศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม, ศ.ดร.
นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์, ดร. สถิตย์ สิริสิงห, ศ.เกียรติคุณ ดร.
นิธิ อัศวภาณุมาศ วิษุวัต สงนวล, ดร. Timothy William Flegel
นิสา ปฏิการมณฑล, ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, รศ.ดร. Warren Y. Brockelman
บริบูรณ์ เนาวประทีป, ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร, รศ.ดร.  
บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช, ผศ.ดร.    

 

ศาสตราจารย์อาวุโส 4
ศาสตราจารย์ 23
รองศาสตราจารย์ 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 82
อาจารย์ 102
นักวิจัย 1
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10
  269
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559

แจ้งแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนรูปได้ที่ scwww@mahidol.ac.th หรือโทร. 0 2201 5890-3