ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 7 ท่าน โดยผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ทะคุยะ นิฮิร่า (Prof. Takuya Nihira) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติตลอดมา ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ได้เป็นผู้ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเชิญผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 ท่าน เข้ารับมอบครุยวิทยฐานะ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล และศาสตราจารย์ทะคุยะ นิฮิร่า จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร