ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและผู้แทนจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยสมาชิกสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยมหิดล
2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตรวจเยี่ยมศูนย์ฯเพื่อเป็นการพบปะคณะกรรมการ ร่วมหาแนวทางและโอกาสแก้ไขปัญหาที่แต่ละศูนย์ฯประสบพบเจอ พร้อมวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของแต่ละศูนย์ เพื่อพัฒนาความสามารถการวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาให้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร