ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาวิชา การเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 59

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานการศึกษา จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาวิชา การเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เลือกสาขาวิชาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนคนละ 3 สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และสาขาพฤกษศาสตร์ โดยกิจกรรมมีทั้งการแนะนำการเรียนการสอน และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจริงของแต่ละภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของสาขาวิชาที่สนใจ ได้เห็นบรรยากาศของห้องเรียน มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพี่ปีต่างๆ จากภาควิชา เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสาขาเอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคน โดยกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 350 คน

 

ถ่ายภาพ : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์, นนทวรรณ ปินตา
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร