ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Creative & Innovation Thinking

"Creative & Innovation thinking การคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อการปฏิบัติงาน" ก้าวแรกของโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของบุคลากรด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรู้และสร้างจินตนาการให้กับบุคลากร เพื่อหาแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งใหม่ๆในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบ พัฒนาคนในการทำงานต่อไปในอนาคต อบรมโดยวิทยากรมากด้วยความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท โดยท่านวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการทำงานว่า "เราจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราควรสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าการวิ่งตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผู้อื่นสร้างขึ้น วิทยากรเชื่อว่างานสร้างสรรค์ไม่ได้ไกลเกินที่จะทำได้และชาวคณะวิทย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่กล้าที่จะเริ่มทำมันให้สำเร็จ นอกจากนี้ผลงานสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนางานประจำของส่วนงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเราอย่างแท้จริง"

 

ถ่ายภาพ : นายชัยยุทธ เอิบสุข
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร