ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนศึกษานารี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เมื่อวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ร่วมกับหน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรมงานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม กิจกรรม "STEM 1 DAY CAMP" โรงเรียนศึกษานารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 214 คน จำนวน 2 วัน คือวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขั้นสูง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ Inspiring Science Show, Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life และ Walk Rally-Lab Tour

นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานและความเข้าใจในการเรียนรู้แบบสะเต็มแล้ว ยังเป็นการต่อยอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเหมาะสมกับการศึกษาสำหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและมีคุณภาพในอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนศึกษานารี (PDF)

 

ถ่ายภาพ : ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล ตันตระกูล
ข้อมูล : หน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร