ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ หน่วยสหสาขา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นําทีมโดย ผศ. ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ดร.รักชาติ ไตรผล และนักศึกษาจากทั้งสองหลักสูตร ได้นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน "พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ถ่ายภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร