ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) และจากนโยบายนี้เองทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้ริเริ่มนโยบายให้ร้านค้าภายในคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ หรือภาชนะอาหารที่นำมารีไซเคิลได้ โดยจะมีต้นทุนเพิ่ม 5 บาท ต่างจากถุงพลาสติกที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้ถุงย่อยสลาย เริ่มทำมาได้ 2-3 ปีแล้ว แต่ในช่วงนี้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยการกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร ให้ทราบถึงประโยชน์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติให้มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดหรือกระบวนการคิดโดยให้คนตระหนักในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ทางคณะเองจะมีการพูดคุยกับร้านค้าในทุกๆ ปี มีการประเมินตรวจสอบร้านค้า สารบอแรกซ์ เชื้ออิโคไลในอาหาร หากพบว่ามีก็จะดำเนินการตักเตือนผู้ประกอบการ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย อย่าไปคิดว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไร ยิ่งทุกคนช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อย แน่นอนสิ่งเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนไปได้

ถ่ายภาพ : มหิดลสาร
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร