ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดย ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินรายการจัดประชุมหลังการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สำหรับนำไปปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในปีถัดไป มีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆและหัวหน้างาน เข้าร่วมจำนวน 30 คน

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร