ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถนำความรู้และหลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือโรคติดเชื่อจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนประมาณ 120 คน ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2560

ถ่ายภาพ : ภาควิชาจุลชีววิทยา
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร