ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ สนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในฐานะเจ้าภาพจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

โดยเวลา 13.00 น. เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่พิธีการบริเวณสนามข้างอาคารเคมี เป็นการแปรอักษรเป็นเลข ๙ โดย 9 คณะ/สถาบันเครือข่ายมหิดลพญาไท และร่วมร้องเพลงเทิดพระนาม เพื่อรวมพลังชาวมหิดลพญาไทแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในใจชาวมหิดลตราบนิรันดร์กาล

ในการนี้ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ก่อนเริ่มเข้าสู่กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 9 คณะ เครือข่ายมหิดลพญาไท ภายใต้ธีมงาน "ยอดกษัตริย์นักกีฬา"

โดยกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ แบดมินตัน ฟุตบอล และสกีบก ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด โดยกีฬาแบดมินตันจะเป็นการเล่นระหว่างผู้บริหารของแต่ละคณะ ในส่วนกีฬาฟุตบอลและสกีบกจะมีผู้เล่นคือตัวแทนบุคลากรจากแต่ละคณะ โดยกีฬาทั้งหมดจะไม่อยู่ในรูปแบบของการแข่งขัน แต่มุ่งเน้นการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายมหิดลพญาไท และในส่วนของสแตนเชียร์จะเป็นการร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากทั้ง 9 คณะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านกีฬาและด้านดนตรีของพระองค์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ร้องเพลงยิ้มสู้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการร้องเพลงเข้าสู่ช่วงพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท โดยคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพ มอบถ้วยที่ระลึกสำหรับคณะผู้เข้าร่วมงาน และส่งต่อธงเจ้าภาพให้แก่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยกิจกรรมในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไทครั้งนี้ ได้สร้างทั้งความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมจากทั้ง 9 คณะเครือข่ายมหิดลพญาไทเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, ทีมงานอากาศยานไร้คนขับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร