หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วย SIM มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สพฐ

สวทน

สวทช