บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

รองคณบดี
e-mail: kanyaratt.sup@mahidol.ac.th

สายสนับสนุน

นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์

หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
e-mail: walaiphan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐนุช ทรัพย์เสน

นักตรวจสอบภายใน
e-mail: nattanuch.sab@mahidol.ac.th

นางสาวปริณดา กุลมาตย์

นักตรวจสอบภายใน
e-mail: pharinda.kul@mahidol.ac.th

นายณัฐกรณ์ วันนิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: nattakorn.wan@mahidol.ac.th