การให้บริการวิชาการ

ประเภทของการให้บริการวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Consultant Services)

โครงการให้บริการรับจ้างวิจัย (Research Services)

โครงการวิจัยร่วม (Corporative Research and Development)

โครงการรับจ้างวิเคราะห์และรับจ้างประดิษฐ์ (Analytical and Invention Services)

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Services)

ข้อมูลการติดต่อ

1. นางสาวณัฐนุช ทรัพย์เสน นักตรวจสอบภายใน
E-Mail : nattanuch.sab@mahidol.ac.th

2. นางสาวปริณดา กุลมาตย์ นักตรวจสอบภายใน
E-Mail : pharinda.kul@mahidol.ac.th

Tel. 02 201 5707,5967-8 Fax. 02 201 5963

ประเภทของการให้บริการวิชาการ

บริการวิชาการและฝึกอบรม (Academic and Training Services)

ข้อมูลการติดต่อ

1. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
E-Mail : walaiphan.cha@mahidol.ac.th

2. นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : nattakorn.wan@mahidol.ac.th