ประเภทของการให้บริการวิชาการ

1. โครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Consultant Services)

2. โครงการให้บริการรับจ้างวิจัย (Research Services)

3. โครงการวิจัยร่วม (Corporative Research and Development)

4. โครงการรับจ้างวิเคราะห์และรับจ้างประดิษฐ์ (Analytical and Invention Services)

5. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Services)

ข้อมูลการติดต่อ

1. นางสาวณัฐนุช ทรัพย์เสน นักตรวจสอบภายใน
E-Mail : nattanuch.sab@mahidol.ac.th

2. นางสาวปริณดา กุลมาตย์ นักตรวจสอบภายใน
E-Mail : pharinda.kul@mahidol.ac.th

Tel. 02 201 5707,5967-8 Fax. 02 201 5963

6. บริการวิชาการและฝึกอบรม (Academic and Training Services)

ข้อมูลการติดต่อ

1. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
E-Mail : walaiphan.cha@mahidol.ac.th

2. นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : nattakorn.wan@mahidol.ac.th