งานพันธกิจพิเศษ (Strategic Missions Division: SMD)

หลักการและเหตุผล (Rational)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ เพื่อที่จะมุ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล มีพันธกิจในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม โดยพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ของคณะต่างๆ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิกให้กับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรต่างๆ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการประสานงานการบริการวิชาการภายใต้โครงการให้คำปรึกษาและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงการให้บริการวิชาการ ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยงานพันธกิจพิเศษ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่
1) หน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU)
2) หน่วยพัฒนาวิชาการ และฝึกอบรม (Academic Development and Training Unit : ADU)

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริม และพัฒนาการทำวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชน และผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านหน่วยพัฒนาธุรกิจ
 2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับชุมชน และอุตสาหกรรม
 3. สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้นักวิจัย และผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
 4. ส่งเสริมการเปิดรายวิชา แบบตลาดวิชา และการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
 5. ประสานงานการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนางานวิจัย และต้นแบบนวัตกรรม
 6. ประสานงานการจัดตั้งหน่วยงานแบบบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ แบบสหสาขาวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. เพื่อยกระดับงานวิจัยในการพัฒนาและต่อยอด นำไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสหกิจในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการใช้นวัตกรรมที่เหนือกว่ากลุ่มประเทศในอาเซียน
 4. เพื่อส่งเสริมการเปิดรายวิชา แบบตลาดวิชา และการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
 5. เพื่อส่งเสริมการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนางานวิจัย และต้นแบบนวัตกรรม
 6. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการที่สามารถนำไปเพิ่มศักยภาพงานบริการวิชาการใหม่ๆ ต่อไป

หน่วยงานภายใต้งานพันธกิจพิเศษ

1. หน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit: BDU)

การให้บริการ
1) ส่งเสริมประสานงานการให้บริการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตามโจทย์ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
2) ส่งเสริมประสานงานการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และบริการวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ
3) ส่งเสริมประสานงานการรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยผู้เชี่ยวชาญ
4) การจัดประชุม อบรม สัมมนา ระหว่างส่วนงาน กับภาคเอกชน
5) ส่งเสริมประสานงานการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (University-Business R&D Center) หน่วย University-Business Incubator (UBI) และ Tech Startup Center ของคณะวิทยาศาสตร์

ภาระหน้าที่
1) ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลงานนวัตกรรม และหรือ ผลงานวิจัย/วิชาการ ไปบริการสังคม และการพัฒนาธุรกิจ โดยการส่งเสริมการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ หรือนำนวัตกรรมไปต่อยอด เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2) ดำเนินการด้านธุรกรรม ให้กับโครงการบริการวิชาการที่ผ่านคณะฯ ได้แก่ การตรวจสอบการจัดสรรรายได้ของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการผ่านหน่วยพัฒนาธุรกิจการจัดส่งเงินรายได้ค่าบริการวิชาการของโครงการต่างๆ และรวบรวมสำเนาในเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน ส่งหน่วยการเงิน
3) ตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และบันทึกความร่วมมือต่างๆ และประสานงานกับสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
4) การตรวจสอบ และประสานงานการยื่นขอจด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
5) ประสานงานการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (University-Business R&D Center) หน่วย University-Business Incubator (UBI) และ Tech Startup Center ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ
1. นางสาวณัฐนุช ทรัพย์เสน นักตรวจสอบภายใน
Tel. 0 2201 5967 Fax. 0 2201 5963 E-Mail : nattanuch.sab@mahidol.ac.th
2. นางสาวปริณดา กุลมาตย์ นักตรวจสอบภายใน
Tel. 0 2201 5968 Fax. 0 2201 5963 E-Mail : pharinda.kul@mahidol.ac.th

2. หน่วยพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม (Academic Development and Training Unit: ADU)

การให้บริการ
1) ประสานงานการจัดทำรายวิชาแบบสหสาขา และบูรณาการ ภายใต้รหัส SCID สำหรับนักศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัติโลก และหรือเพิ่มทักษะด้าน Soft Skill ที่รองรับการศึกษาของคนทุกระดับ ส่งเสริมปรัชญาการเรียนรู้ตลอด
2) ประสานงานการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มมิติด้านวิชาชีพ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้สามารถเข้ามาศึกษา

ภาระหน้าที่
1) ประสานงานการจัดทำรายวิชา แบบตลาดวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานงานการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรภายนอก ทั้งในและนอกสถานที่
3) ประเมิน และวิเคราะห์ผลการจัดอบรมในแต่ละรายวิชา

ข้อมูลการติดต่อ
1. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา/ หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
Tel. 0 2201 5707 Fax. 0 2201 5963 E-Mail : walaiphan.cha@mahidol.ac.th
2. นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 0 2201 5968 Fax. 0 2201 5963 E-Mail : nattakorn.wan@mahidol.ac.th