ข่าวและกิจกรรม

4 ทีม The Best Project "Design Thinking Workshop"

Design Thinking คำใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือของงานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Design Thinking Workshop รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ในวันเสาร์ที่ 19 26 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

STEM พัฒนาครูไทย สู่ยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 และตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0"

ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม