แนะนำงาน

พันธกิจ

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี และงานอื่น ๆ ที่จะต้องประสานงานกับกองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น  แต่เดิมหน่วยงบประมาณเป็นหน่วยงานภายในงานคลังและพัสดุ จะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำและประสานงาน  สำหรับพันธกิจหลักที่หน่วยงบประมาณได้รับมอบหมาย คือ การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์  โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ สำหรับการบริหารงบประมาณพร้อมควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ