Plenary Talk / Short talk

 

 

Plenary Talk

Plenary Talk

นางสาวอิสรีย์ อุดมวัฒน์วงศ์
ภาควิชา: ธรณีศาสตร์

หัวข้องานวิจัย: การศึกษาลักษณะของแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บเนื้อแน่นบริเวณตอนเหนือของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย (Reservoir Characterization of Tight Gas Reservoir in North Malay Basin, the Gulf of Thailand)

Plenary Talk

นายวชิรวิชญ์ รักชัย
ภาควิชา: ชีววิทยา

หัวข้องานวิจัย: Genetic variation of the sea cucumber Holothuria scabra in Thailand based on mitochondrial gene sequences

Plenary Talk

นายธีรวัต เฉลิมภูษิตารักษ์
ภาควิชา: ฟิสิกส์

หัวข้องานวิจัย: Qubit Tomography with Limited Resources of Continuous Weak Measurement and Qubit Controls

Plenary Talk

นายธนากร กิตติกูล
ภาควิชา: เคมี

หัวข้องานวิจัย: Direct Functionalization of N-Heterocycles via Oxidative Coupling Processes: Mild, Efficient and Convenient Synthetic Approaches to Potentially Biological Active Quinoxalinone and Pyrazolone Derivatives

Plenary Talk

นายปารเมษฐ์ มูลแก้ว
ภาควิชา: พฤกษศาสตร์

หัวข้องานวิจัย: คุณลักษณะเซลล์วิทยาของพืชสกุลผีเสื้อน้อย (Gagnepainia K. Schum.) ในประเทศไทย (Cytological study of the genus Gagnepainia K. Schum. (Zingiberaceae) in Thailand)

Plenary Talk

นางสาวพิมพ์มาดา หัตถการกุล
ภาควิชา: เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวข้องานวิจัย: พัฒนาการเลี้ยงเซลล์แบบโครงสร้างทรงกลมสามมิติของเซลล์มะเร็งลำไส้ เพื่อนำไปศึกษาต่อในการพัฒนาตัวยารักษาโรค (Establishment of 3D Co-Culture Spheroids to Model Colorectal Cancer for Drug Screening.)

Plenary Talk

นางสาวกนกวรรณ จันทร์งาม
ภาควิชา: คณิตศาสตร์

หัวข้องานวิจัย: A statistical analysis of Bangkok traffic accident data

 

ลำดับการนำเสนอผลงาน Short Talk

  Short Talk I (โปสเตอร์เลขคี่)
1. BI-03 Kanokphon Mongkol
2. MSP-01 Sasirin Chitwattananont
3. PL-03 Naraporn Sripintusron
4. BT-03 Thirawat Vorapongpat
5. FT-03 Natrapee Panthong
Pimploy Kantiwong
6. MA-03 Rachata Burin
7. PY-03 Kajornpop Toboonchuay
8. CH-03 Thinnapong Wongpakdee
9. GS-05 Chatben Chaitha
10. BI-05 Chotiwat Seephetdee
   Short Talk II (โปสเตอร์เลขคู่)
1. BT-02 Samon Mitaim
2. MA-02 Panyada Sripaturad
3. CB-04 Nantawan Tiamtan
4. AG-02 Watcharapon Boonprakob
5. BI-04 Nichakorn Worakajit
6. CH-02 Chonthicha Opithakorn
7. PY-02 Hanafee Pohmah
8. BI-02 Nattanon Wutthituntisil
9. PL-02 Rawit Longsaward
10. BT-04 Pacharapol Pongpakdee

ลำดับการนำเสนอ (.pdf)