การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  

กำหนดให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนด้วยหากเป็นนักศึกษาทุน

abstract template  | ตัวอย่างการเขียน abstract 
Download LOGO (เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)