แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

บริการประทับจิต คือ แนวคิดของงานคลัง

 

*** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยมหิดล  13 หลัก คือ 0994000158378 ***

อบรมงานคลังและพัสดุ

bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (หน่วยพัสดุ)
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ทุนการศึกษาฯ)
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ทุนวิจัยฯ)
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560)
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2560
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2556
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2555

เงินอุดหนุนการวิจัย

bulletpoint การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปี2560 จัดอบรม ครั้งที่1 วันที่ 15 มีนาคม 2560


ข้อมูลน่ารู้

** แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
** แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
** การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
** พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
** ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


** ตัวอย่างใบเสร็จ บริษัท/ร้านค้า สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
** แนวทางปฏิบัติ การขออนุมัติไปประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ