ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการบริหาร พ.ศ. 2559-2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2560)

ลำดับ ภาควิชา 2559 2560
1 Anatomy 45 (pdf) 30 (pdf)
2 Biochemistry 34 (pdf) 36 (pdf)
3 Biology 31 (pdf) 18 (pdf)
4 Biotechnology 39 (pdf) 31 (pdf)
5 Chemistry 82 (pdf) 69 (pdf)
6 Mathematics 33 (pdf) 25 (pdf)
7 Microbiology 24 (pdf) 22 (pdf)
8 Pathobiology 34 (pdf) 20 (pdf)
9 Pharmacology 30 (pdf) 25 (pdf)
10 Physics 53 (pdf) 29 (pdf)
11 Physiology 49 (pdf) 34 (pdf)
12 Plant Science 18 (pdf) 11 (pdf)
13 Multidisciplinary Unit 21 (pdf) 7 (pdf)
14 Rubber Technology Research Centre 11 (pdf) 6 (pdf)
  ผลงานรวมของคณะวิทยาศาสตร์ 460 323
  หน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย    
1 Ctr for Alternative Energy - -
2 Ctr for Cassava Molecular Biotechnology - 1 (pdf)
3 Ctr for Catalyst 6 (pdf) 6 (pdf)
4 Ctr for Emerging Bacterial Infections 3 (pdf) 2 (pdf)
5 Ctr for Excellence in Protein and Enzyme Technology
7 (pdf) 15 (pdf)
6 Ctr for Neuroscience 11 (pdf) 9 (pdf)
7 Ctr of Calcium and Bone Research 9 (pdf) 9 (pdf)
8 Ctr Vectors & Vector Borne Diseases 4 (pdf) 2 (pdf)
9 Ctr of Intelligent Materials and Systems 7 (pdf) 7 (pdf)
10 Ctr for Nanoscience & Nanotechnology 10 (pdf) 4 (pdf)
11 Ctr of Sustainable Energy and Green Materials 7 (pdf) 6 (pdf)
12 Centex Shrimp 25 (pdf) 27 (pdf)
13 MU-OU:CRC 10 (pdf) 4 (pdf)
14 Center for Surface Science and Engineering 1 (pdf) 2 (pdf)
15 Research Center of Transport Proteins for Medical Innovation 1 (pdf) 1 (pdf)
16 Systems Biology of Diseases Research Unit 3 (pdf) 1 (pdf)
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการแห่งชาติ (National Centres of Excellence)    
1 Ctr Excellence for Innovation in Chemistry 56 (pdf) 35 (pdf)
2 Ctr Excellence on Environmental Health and Toxicology 1 (pdf) -
3 Ctr Excellence in Mathematics 1 (pdf) 1 (pdf)
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
1 Toxicology 10 (pdf) 2 (pdf)
2 Materials Science and Engineering 29 (pdf) 12 (pdf)
3 Molecular Medicine 8 (pdf) 9 (pdf)
4 Exercise Science - -
5 Physiology - -
6 Forensic Science 2 (pdf) 3 (pdf)
7 Polymer Science and Technology 4 (pdf) 4 (pdf)
8 Plant Science 2 (pdf) 1 (pdf)

 

1. นับเฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลสากล และตรวจสอบตาม เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสกอ.
- Document type นับเฉพาะ Article, Review, Letter, Editorial ไม่นับรวมผลงานประเภทอื่น
- Source type นับเฉพาะ Journal ไม่นับรวม Book, Book series, Conference, Proceedings
2. นับรวมผลงานที่วารสารหรือสำนักพิมพ์อยู่ใน Beall's list
3. นับเฉพาะผลงานที่ระบุที่อยู่ (Affiliation) ภายในผลงาน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ต้องระบุชื่อภาควิชา/หน่วยงาน หรือ Faculty of Science และ Mahidol University กรณี Affiliation ระบุเป็นชื่อหน่วยวิจัยโดยไม่ระบุภาค จะไม่นับให้ภาค
- นับรวมในกรณีที่อยู่ระบุ ภาควิชา/หน่วยงาน และ Mahidol University โดยไม่ใส่ชื่อคณะ หรือระบุ Faculty of Science, Mahidol University โดยไม่ระบุภาควิชา
- กรณีพบผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดย นักศึกษา (ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์เกษียณ อาจารย์พิเศษ (Adjunct Staff) หรือนักวิจัยภายนอกที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Adjunct Researcher) นับเพิ่มให้หน่วยงานตาม ที่อยู่ที่ระบุในผลงาน