ประเภทของการให้บริการวิชาการ/การทำนวัตกรรมและงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/ภาคเอกชน

การให้บริการวิจัย และพัฒนา (R&D) ตามโจทย์ของภาคเอกชน/หน่วยงานอื่น

การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และบริการวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ

รับวิเคราะห์ตรวจตัวอย่าง

- โครงการบริการวิชาการยาง
- โครงการ Analytical Services
- โครงการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและน้ำยาทดสอบเชื้อเพลิง
- โครงการเคมีมหิดลบริการ

จัดประชุม อบรม สัมมนา ระหว่างองค์กรกับภาคเอกชน